GizemliSevgi Reklam Alanı
Yorulan beyninizi nasıl canlandırırsınız
Yorulan beyninizi nasıl canlandırırsınız

Beynimiz çalışırken ya da herhangi bir işle uğraşırken, rastgele üşüşen pek çok düşüncenin kontrolüyle de meşgul oluyor

İrademiz dışındaki bu düşünceler, belleği bloke eden virüsler gibi beynin kontrolünü ele geçiriyor, bazen yoğunlaşarak obsesyon gibi hastalıklara dahi davetiye çıkarabiliyor. Çare zihin egzersizlerinde.

Bir ko­nu­ya odak­lan­ma­ya en­gel olan bu dü­şün­ce­ler, stres gi­bi olum­suz fak­tör­le­rin kon­trol al­tı­na alın­ma­sı ve zi­hin eg­zer­siz­le­riy­le et­ki­siz ha­le ge­ti­ri­le­bi­li­yor. RE­EM Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­’n­den Nö­ro­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Meh­met Ya­vuz “Kon­tro­lü­müz dı­şın­da ken­di­li­ğin­den ge­li­şe­rek zih­ni­mi­zi meş­gul eden boş dü­şün­ce­ler, al­gı ve öğ­ren­me ye­ti­le­ri­mi­zi et­ki­le­mek­le kal­ma­yıp, ay­nı za­man­da bel­le­ği­mi­zi de za­yıf­la­tır. Bir ko­nu­yu öğ­ren­me­nin en iyi yo­lu, te­miz bir zi­hin ile ona odak­lan­mak­tı­r” di­yor. Zi­hin­de işe ya­ra­ma­yan bir­çok dü­şün­ce­nin do­laş­ma­sı­na ne­den olan en bü­yük fak­tö­rün, stres oluş­tu­ran ko­nu­lar ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dr. Ya­vuz, “Kro­nik stres, bel­le­ğin en önem­li düş­man­la­rın­dan bi­ri olup, sü­rek­li zi­hin ka­rı­şık­lı­ğı oluş­tu­rur. Do­la­yı­sıy­la eğer bir ki­şi­de kro­nik stres oluş­tu­ran ne­den­ler­den bi­ri var­sa, onu çöz­me­den al­gı­la­ma ve öğ­ren­me ye­te­nek­le­ri­ni ge­liş­tir­mek müm­kün de­ğil­di­r” uya­rı­sı­nı ya­pı­yor.

KİRLİLİĞİ ÖNLEMENİN YOLU BELLEK DOSYALAMA SİSTEMİ

Bel­le­ğe ka­lı­cı bil­gi­ler gön­der­mek için, ön­ce dik­ka­ti o ko­nu­ya yö­nel­tip yo­ğun­laş­mak ge­re­ki­yor. “Bu amaç­la, öğ­ren­mek is­te­di­ği­niz şe­yin im­ge­sel bir kop­ya­sı­nı el­de edip (fo­toğ­ra­fı­nı çe­ker gi­bi), zih­ne at­ma­lı­sı­nı­z” di­yor.

Dr. Ya­vuz ve sis­te­mi şu şe­kil­de özet­li­yor:

Zih­ni­niz­de bu şe­kil­de, be­lir­li ko­nu­lar­la ala­ka­lı fark­lı al­büm­ler de oluş­tu­ra­bi­lir­si­niz. Öğ­ren­di­ği­niz her şe­yi geç­miş­te oluş­tur­du­ğu­nuz al­büm­le­re ek­ler­se­niz, hem bil­gi­le­ri bir­bi­riy­le bir­leş­ti­rip bağ­lan­tı­lar kur­muş olur­su­nuz hem de da­ha ko­lay ha­tır­lar­sı­nız.Do­la­yı­sıy­la ye­ni bir şey öğ­re­nir­ken zih­ni­ni­zi ta­ra­ya­rak, o ko­nu ile il­gi­li al­büm­le­ri araş­tır­ma­lı­sı­nız.

Da­ha ön­ce o ko­nu ile ala­ka­lı al­bü­mü­nüz ol­du­ğu hal­de ye­ni bir al­büm oluş­tu­rur­sa­nız, zih­ni­niz­de bil­gi kir­li­li­ği olu­şur. Öğ­ren­di­ği­niz bu ye­ni bil­gi­den, fark­lı yo­rum­lar ve açı­lım­lar ya­pa­maz­sı­nız, sa­de­ce ez­ber­le­miş olur­su­nuz. Böy­le kar­ma­ka­rı­şık bel­lek ka­yıt­la­rı da o ko­nu hak­kın­da net bir ka­na­at oluş­tur­ma­nı­za en­gel olur. Üs­te­lik ye­ni bil­gi­ler hız­la unu­tu­lup, ha­fı­za ka­yıt­la­rın­dan si­li­nir.

Eğer öğ­ren­di­ği­niz şey yep­ye­ni bir bil­gi ise, ona ye­ni bir kla­sör açıp, da­ha son­ra o ko­nu ile ala­ka­lı di­ğer bil­gi­le­ri de ay­nı ye­re at­ma­lı­sı­nız. Bu şe­kil­de bel­lek­te dü­zen­li bir dos­ya­la­ma sis­te­mi kur­mak, öğ­re­ni­len bil­gi­le­rin çok ça­buk ha­tır­lan­ma­sı­nı ve doğ­ru ana­liz­ler ya­pı­la­bil­me­si­ni sağ­lar.

BEYİN YORGUNLUĞU İÇİN ZEKA OYUNLARI VE MATEMATİK

Ya­pı­lan bi­lim­sel araş­tır­ma­lar, bul­ma­ca çö­zen in­san­lar­da bu­na­ma ve ben­ze­ri has­ta­lık­la­rın da­ha az gö­rül­dü­ğü­nü gös­te­ri­yor. Su­do­ku, sat­ranç ve ben­ze­ri zih­ni zor­la­yan ze­ka oyun­la­rıy­la meş­gul ol­mak, al­gı­la­ma ve öğ­ren­me ye­te­nek­le­ri­ni de zin­de tu­tu­yor. Dr. Ya­vuz, bu­ra­da bey­ni zor­la­ma­nın önem­li ol­du­ğu­nu, zi­hin­sel eg­zer­siz­le­rin be­yin yor­gun­lu­ğu­na ve unut­kan­lı­ğa en­gel ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor.

Bugün’den Serda Kıvılcım’ın haberine göre fi­zik ya da ma­te­ma­tik prob­lem­le­ri ile uğ­raş­mak, denk­lem ve­ya for­mül­ler çöz­me­nin de zi­hin için en iyi di­ğer an­tren­man­lar ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor Ya­vuz ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dü­rü­yor: “Zi­hin an­tren­man­la­rı ye­ni be­yin hüc­re­le­ri oluş­tur­maz, an­cak hüc­re­ler ara­sın­da ye­ni bağ­lan­tı­lar oluş­tu­rur. Uzun sü­re öğ­ren­me sü­re­ci­ne ara ve­ril­di­ğin­de, be­yin­de­ki ba­zı bağ­lan­tı­lar kay­bol­ma­ya baş­lar, öğ­ren­me güç­le­şir, bel­lek za­yıf­lar. Bu ne­den­le, ze­ka oyun­la­rı ve ma­te­ma­tik­sel çö­züm­ler­le be­yin güç­len­di­ril­me­li, öğ­ren­me sür­dü­rül­me­li­dir.


BİLGİLER
tarafından 15 Mayıs 2014 - 00:13 tarihinde yayınlandı.
GÖSTERİM SAYISI
Bu Yazı Şuana Kadar 415 kez Okunmuştur.
ETİKETLER
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
GizemliSevgi - Reklam Alanı
Yorum yapın
İsim
:
E-Posta
:
Yorumunuz
:

 

SON YAZILAR
Hevsel Bahçeleri’ne uyuşturucu opera..

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’ne Emniyet Müdürlüğü... [Devamı]

Hevsel Bahçeleri’ne uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan’a..

  Erdoğan'ı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun, Bakü'deki... [Devamı]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan’a gitti
“1 Mayıs tabusunu ortadan kaldırdık&..

  Başbakan Ahmet Davutoğlu,Çankaya Köşkü'nde sendika temsilcileri ile biraraya geldi. Davutoğlu'nun... [Devamı]

“1 Mayıs tabusunu ortadan kaldırdık”
‘Türkiye üzerine düşen bölümü karşıl..

  AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB Komisyonu'nun 4 Mayıs'ta vize muafiyetiyle ilgili... [Devamı]

‘Türkiye üzerine düşen bölümü karşılamış olacaktı’
Tarihimizi 1919’dan başlatan tarih a..

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin, medeniyetimizin binlerce yıllık tarihini, neredeyse... [Devamı]

Tarihimizi 1919’dan başlatan tarih anlayışını reddediyorum
Bugün gündemde neler var?

  1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, "İlim Yayma Cemiyeti 65.... [Devamı]

Bugün gündemde neler var?
Teröristlerin açtığı çukurların derinliği ..

  Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet birimlerince... [Devamı]

Teröristlerin açtığı çukurların derinliği 2,5 metreyi buldu